History

Past commodores:

1988 - 1989   Mr. Kuniteru Matsumoto
1900 - 1991   Mr. Masahiro Yamamoto
1992 - 1997   Mr. Toshiaki Terao
1998 - 2000   Mr. Ichiro Akitsu
2001 - 2007   Mr. Toshiaki Terao
2008 - 2009   Mr. Seiiti Kawashima
2010 - 2011@ Mr. Munekatu Nakakita
2012 - @@@@ Mr. Hayato Nakamura

In 1988, one year after the opening of Osaka Hokko Yacht Harbour, Mr. Kuniteru Matsumoto, the first commodore, started to organize the club, with several people mooring their boats at No.1 pontoon, the only one at the harbour then,.

1991 The club supported the fist Melbourne/Osaka double-handed yacht race.
1992 The fist club newsletter 'Hokko Takenawa' was issued.
1993 Tokushima Yacht Club became a sister yacht club to Osaka Hokko Yacht Club.
In July, the fist Tenjin Festival race was held.
1994 Introduced a rescue boat 'Takenawa-go.'
1995  Supported the Melbourne/Osaka double-handed yacht race.
Sandringham Yacht Club, Melbourne, Australia, became a sister yacht club to Osaka Hokko Yacht Club.
1997 Supported 'Sail Osaka '97 Tall Ships Race (Hong Kong/Okinawa/Kagoshima /Osaka)
1999 Supported Melbourne/Osaka double-handed yacht race.
April : In commemorating the start of the race the club organized a race in Osaka.
2000

April : The OHYC clubhouse was opened.

May : The first mini-bar-night session was held at the clubhouse.
2001 April:The OHYC homepage was officially established. The gohyc.gr.jph domain was obtained.
Joined JSAF (Japan Sailing Federation).
2002 June:Osaka Hokko Yacht Club was granted status as a non-profit making organization (NPO).
September:Tannowa Yacht Club, Awa Cruising Club, became a sister yacht club to Osaka Hokko Yacht Club.
2003 Supported TASAKI CUP 2003 yacht race.
May : In commemorating the start of the race the club organized a race in Osaka

Go to Top